Home » ขั้นตอน : การขับรถโฟล์คลิฟท์ อย่างปลอดภัย มีอะไรบ้าง

ขั้นตอน : การขับรถโฟล์คลิฟท์ อย่างปลอดภัย มีอะไรบ้าง

by admin
1.1K views
การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

เรียนรู้วิธี การขับรถยก อย่างปลอดภัย ต้องปฏิบัติอย่างไร

การเรียนรู้วิธี การขับรถยก อย่างปลอดภัย เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะ รถยกเป็นยานพาหนะที่ใช้สำหรับทำงานที่มีประโยชน์อย่างมาก หากมีการใช้งานอย่างปลอดภัยและเหมาะสม โดยผู้ซึ่งทำหน้าที่ในการขับรถยกต้องได้รับการฝึกอบรมโฟล์คลิฟท์ที่เหมาะสมและมีความสามารถในการใช้งาน โดยอันตรายจากรถยกสามารถเกิดขึ้นได้ คิดเป็น 25% ของการบาดเจ็บในที่ทำงาน

อุบัติเหตุในที่ทำงานจำนวนมาก เกี่ยวข้องกับคนที่ถูกรถยกชนหรือรถยกทับ (โดยทั่วไปมักเกิดเมื่อรถยกถอยหลัง) เพราะผู้ทำหน้าที่ขับรถยกมองไม่เห็น เนื่องจากขนาดและน้ำหนักของรถยก จึงทำให้อุบัติเหตุที่เกิดจากรถยกร้ายแรงมาก อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมักมาจากการควบคุมดูแลที่ไม่ดีและการขาดการฝึกอบรม ต่อไปนี้คือ สิ่งที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานกับรถยกได้อย่างปลอดภัย

forklift

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายใน การขับรถยก

การใช้งานรถยกต้องมั่นใจว่าปลอดภัยและตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ภายใต้กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 หมวด 1 เครื่อจักร ส่วนที่ 4 รถยก ซึ่งได้กำหนดให้นายจ้างดำเนินการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับรถยกเอาไว้ ว่านายจ้างจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามข้อกำหนดของกฎหมายได้ ในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว และนายจ้างต้องแน่ใจว่าผู้ขับขี่ได้รับการฝึกอบรมตามข้อกำหนดของการใช้รถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย ตามคำแนะนำที่ผู้ผลิตกำหนดไว้  

ข้อควรปฏิบัติใน การขับรถยก อย่างปลอดภัย

ต่อไปนี้คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัย เมื่อต้องปฏิบัติงานกับรถยก

 • สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสม ตามที่กำหนดตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงานกับรถยก ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เสื้อสะท้อนแสง เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน และต้องสวมอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม ตามลักษณะของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้น
 • ตรวจสอบรถยกทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนกะการทำงาน
 • รายงานข้อบกพร่องของรถยกต่อหัวหน้างานทันทีที่ตรวจพบ
 • คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งและตลอดเวลาที่ขับรถยก
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณทางเดินรถ
 • ตรวจสอบพื้นที่รอบๆ ก่อนการขับรถยกออกไป
 • ขับรถยกด้วยความเร็วที่เหมาะสมกับสถานที่และสิ่งของที่บรรทุกและตามที่กำหนดไว้
 • ขับรถยกโดยการลดงาลงต่ำตามระยะที่เหมาะสม
 • ระวังคนเดินเท้า
 • หลีกเลี่ยงการหยุดรถอย่างกะทันหันและเบรกอย่างรุนแรง
 • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อขับบนพื้นที่เปียก ลื่น 

ข้อห้ามรถโฟล์คลิฟ

ต่อไปนี้คือ สิ่งที่ห้ามปฏิบัติเมื่อต้องทำงานกับรกยก

 • ห้ามขับรถยกเด็ดขาดหากไม่ได้รับการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ได้รับอนุญาต
 • ใช้รถยกหรืออุปกรณ์ในการทำงานโดยไม่มีความรู้
 • ควบคุมการทำงานของรถยกโดยไม่ได้อยู่บนตัวรถ
 • สตาร์ทและหยุดรถกะทันหัน
 • เลี้ยวรถยกอย่างกะทันหันหรือด้วยความเร็ว
 • ขับรถยกบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ 
 • ขับรถยกผ่านสายไฟ โดยไม่มีมาตรการป้องกัน
 • ซ่อมบำรุงรถยกโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
 • ขับรถยกเมื่ออยู่ในสภาพมึนเมา แอลกอฮอล์หรือสารเสพติด
 • ใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ ในขณะขับรถยก

การบรรทุกโหลด

การบรรทุกโหลดเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีข้อที่ต้องปฏิบัติเสมอเมื่อมีการบรรทุกโหลด ดังนี้

 • ประเมินน้ำหนักบรรทุกก่อนการยก ตรวจสอบน้ำหนัก ขนาดของโหลด และจุดศูนย์ถ่วงก่อนการยก
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพาเลทอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน
 • ยกตามขนาดพิกัดที่กำหนด
 • ตรวจสอบการรับน้ำหนักของชั้นวางสินค้าก่อน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งของที่ยกไม่บดบังการมองเห็น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สิ่งของที่ยกไม่เกินขนาดพิกัดการยกของรถยก
 • ตรวจสอบสภาพสิ่งของที่จะยกให้มั่นใจว่าสามารถยกได้อย่างปลอดภัย
 • บรรทุกของให้ใกล้พื้นมากที่สุดถ้าทำได้
 • ขับรถยกอย่างนุ่มนวล 
 • ปรับระยะของงาให้เหมาะสมกับสิ่งที่ยก
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบงาของรถยกเข้าไปจนสุดเมื่อต้องเคลื่อนย้ายสิ่งของ
 • หยุดรถยกก่อนการยกสิ่งของขึ้นและลง
 • ยกสิ่งของลงด้วยความเร็วที่ปลอดภัย

โฟล์คลิฟท์คว่ำ

การปฏิบัติงานบนทางลาดชัน

 • ขับอย่างช้าๆ เมื่อต้องลงทางลาดชัน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กระดกปลายงาขึ้นเมื่อมีการยกสิ่งของลงทางลาดชัน
 • การขึ้นที่ชันให้เดินหน้าขึ้น
 • การลงที่ลาดให้ถอยหลังลง
 • ห้ามจอดรถยกบนทางลาดชัน เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน และต้องหนุนล้อเสมอ

การบรรทุกคน

เมื่อจำเป็นต้องบรรทุกคนในการปฏิบัติงานบนที่สูง ต้องดำเนินการดังนี้

 • ใช้วิธีการทำงานที่ปลอดภัย เช่น การใช้กระเช้าสำหรับขึ้นที่สูง โดยต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัย
 • ต้องมีผู้ควบคุมรถยกตลอดเวลา เมื่อมีการใช้กระเช้าในการทำงาน
 • ระวังคนเดินเท้าบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ห้ามเดินลอดผ่านงารถยก
 • มีผู้สังเกตการณ์เมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่ในบริเวณนั้น
 • ห้ามเคลื่อนตัวรถในกรณีมีผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง
 • ห้ามบรรทุกผู้โดยสารโดยเด็ดขาด

ข้อปฏิบัติเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ

 • จอดรถยกในพื้นที่ที่กำหนดบนพื้นราบไม่จอดบนทางลาดชัน
 • จอดรถยกให้เสาเอียงไปด้านหน้าและลดงาลงบนพื้น
 • ใส่เบรกมือ ปลดเกียร์ว่าง ปิดสวิตช์เครื่องยนต์ และถอดกุญแจออก
 • เก็บกุญแจไว้ในจุดที่กำหนด
 • รายงานความผิดปกติหรือข้อบกพร่องให้หัวหน้างานทราบทันที ถ้าพบว่ามี

สรุป

การขับรถโฟล์คลิฟท์ อย่างปลอดภัย การปฏิบัติงานกับรถยก ถึงแม้ว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถทำงานได้ตามที่วางแผนไว้ แต่การใช้รถยกในการปฏิบัติงาน ผู้ที่ทำหน้าที่ในการขับต้องผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด และต้องทำตามมาตรการด้านความปลอดภัยด้วย เพราะหากผู้ปฏิบัติงานละเลย อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Blog คนรุ่นใหม่เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์ บทความด้านความปลอดภัยในการทำงานพร้อมอับเดทใหม่สดทุกวัน

@2024 – Machineblog. All Right Reserved. Designed and Developed by machineblog